Het tijdschrift / nr. 1/2022

2022-01-30T15:26:12+01:0030 januari 2022|Non classé|

Dit eerste nummer van 2022 begint met 2 cursiefjes (De woonzaak: naar een effectief recht op wonen, Erkenning van het recht op huisvesting als basisrecht), gaat verder met 3 doctrinale bijdragen (Het recht op menselijke waardigheid als ondergrens inzake socialebijstandsregelingen, ook voor niet-beroepsactieve EU-burgers (?), Kraken als breekijzer tot politisering van de wooncrisis: “de pandemisten” als testcase, Avis consultatif de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples), brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht (Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en gewone hoven en rechtbanken) en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier!

Illustratie: Michiel Commère

3001, 2022

Grondwettelijk Hof, 10 juni 2021

Justitie|

De “Ordre des barreaux francophones et germanophone”, de vzw “Syndicat des Avocats pour la Démocratie”, de vzw “L’Atelier des Droits Sociaux”, de vzw “Belgisch Netwerk Armoedebestrijding”, de vzw “Réseau wallon de lutte contre la pauvreté”, de vzw “Ligue des droits humains” en de vzw “Association Syndicale des Magistrats” vorderen de vernietiging van een aantal bepalingen van de wet van 14 oktober 2018 “tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen” (B.S. 20 december 2018). [...]

3001, 2022

Arbeidshof Luik, afdeling Luik, 11 oktober 2021

Gezondheidzorg|

Hoewel de toekenning van de uitkering waarin is voorzien bij de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt opgeschort gedurende de periode waarin de houder ervan het voorwerp uitmaakt van een detentiemaatregel, heeft een gedetineerde die voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komt, er belang bij dat hij zijn toekomstige bestaansmiddelen kan aantonen, zonder dat hij bij zijn invrijheidstelling extra stappen moet ondernemen. [...]

3001, 2022

Vrederechter Gent (IV), 28 mei 2021

Energie|

De elektriciteitsleverancier vordert de betaling van een openstaand saldo voor de levering van elektriciteit en de ontbinding van het bestaande elektriciteitscontract met toestemming tot afsluiting door de netbeheerder wegens wanbetaling van zijn afnemer. De vrederechter beslist in afwezigheid van de afnemer. [...]

Go to Top