Wetenschappelijk Comite

Michèle Belmessieri

Michèle Belmessieri is staatsraad bij de Raad van State. Voordat was ze referendaris bij het Grondwettelijk Hof alsook advocaat aan de Brusselse balie en assistente in het constitutioneel recht aan de Université Saint-Louis Brussel en in het administratief recht aan de Université libre de Bruxelles. Ze is opgegroeid binnen de Duitstalige Gemeenschap van België.

Anne-Sophie Bouvy

Anne-Sophie Bouvy is sinds 2014 praktijkassistente in constitutioneel recht aan de UCLouvain (Centre de Recherche sur l’Etat et la Constitution). Ze werkt sinds 2019 aan een doctoraatsthesis over het economisch overheidsoptreden van lokale overheden. Ze is ook advocaat in publiekrecht aan de Brusselse balie sinds 2015.

Emmanuelle Bribosia

Emmanuelle Bribosia is sinds november 2021 rechter bij het Grondwettelijk Hof. Ze is ook gewoon hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles, waar ze tot 2021 voltijds werkte op het gebied van Europees recht en mensenrechten (Faculteit Rechtsgeleerdheid en Instituut voor Europese Studies). Ze doceert nog steeds de cursus ‘Union européenne et droits fondamentaux’ in het kader van de masterspecialisatie Europees recht aan de rechtsfaculteit van de ULB. Haar onderzoeksactiviteiten spitsen zich toe op de internationale, Europese en nationale bescherming van de mensenrechten, en in het bijzonder op het recht op gelijkheid en non-discriminatie. Sinds 2011 is ze lid van de adviesraad van het Berkeley Center on Comparative Equality & Anti-Discrimination Law. Ze was ook directeur en oprichter, samen met Isabelle Rorive, van de Equality Law Clinic aan de Université Libre de Bruxelles (2014-2021).

Michiel Commère

Michiel Commère is jurist bij het Steunpunt tot bestrijding van armoede. Hij verzamelt en maakt samenvattingen van rechtspraak over alle grondrechten. Ook doet hij onderzoek naar specieke thema’s, zoals het referentieadres bij een OCMW, of het behoud van de link tussen ouder en kind bij plaatsing. Alle publicaties zijn beschikbaar op www.armoedebestrijding.be/mensenrechten-en-armoede/rechterlijke-controle/

Olivier De Schutter

Olivier De Schutter is docent aan de rechtsfaculteit van de UCLouvain. Hij heeft van 2008 tot 2014 achtereenvolgens twee mandaten bekleed als speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel. Op 1 mei 2020 werd hij benoemd tot speciale VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten.

Jacques Fierens

Jacques Fierens is sinds 1977 lid van de Brusselse balie. Hij is beheerder van het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens. Hij is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit van Namen, hoogleraar emeritus aan de Katholieke Universiteit van Leuven en eredocent aan de Universiteit van Luik. Hij heeft lesgegeven in rechtsfilosofie, familierecht, jeugdrecht, sociaal zekerheidsrecht en internationaal strafrecht. Hij heeft in het verleden talrijke universitaire samenwerkingsmissies uitgevoerd en voert er nog steeds uit, voornamelijk in Burundi, Burkina Faso, Rwanda en de Democratische Republiek Congo.

Steven Gibens

Steven Gibens is docent in de opleiding Sociaal Werk, onderzoeker bij het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk (Karel de Grote-Hogeschool) en praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen (Faculteit Rechten). Hij is medeoprichter van Helder Recht vzw, een sociale organisatie die dagelijks werkt aan de verstaanbaarheid en toegankelijkheid van het recht. Hij studeerde rechten en criminologie en promoveerde op een proefschrift met al titel Access to Justice en een beleid rond de preventieve rechtshulp in Vlaanderen: naar een sociaal juridische praktijk.

Pierre Lefranc

Pierre Lefranc werd jurist na een periode van werkloosheid en tewerkstelling als arbeider, zelfstandige en bediende. Hij was advocaat aan de balie van Gent, deeltijds assistent bestuursrecht aan de UGent, plaatsvervangend vrederechter en plaatsvervangend rechter. Hij verliet de balie, werd rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent en daarna raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Sedert begin 2008 is hij rechter (staatsraad) bij de Raad van State.

Pierre Lefranc schreef diverse bijdragen in juridische boeken en tijdschriften over uiteenlopende onderwerpen. Hij is hoofdredacteur van het juridisch Tijdschrift voor Milieurecht.

Pierre Lefranc is ook voorzitter van de commissie van toezicht van de penitentiaire instelling te Gent en van het Begeleidingscomite van het project Rechtspraak ‘Grondrechten en armoede’ van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Bruno Lombaert

Bruno Lombaert is advocaat aan de Brusselse balie en docent aan de Universiteit Sint-Louis Brussel, waar hij lesgeeft in administratief recht. Hij is lid van het CIRC (Centre de recherches interdisciplinaire en droit constitutionnel et administratif– Interdisciplinair Onderzoekscentrum voor Grondwettelijk en Administratief Recht) van dezelfde universiteit en zit in de redactieraad van verschillende publiekrechtelijke tijdschriften (Revue de droit communal, Administration publique, CDPK).

Marie-Françoise Rigaux

Marie-Françoise Rigaux is Emeritus Referendaris bij het Grondwettelijk Hof en professor emeritus publiekrecht aan de Université Saint-Louis Brussel. Gedurende haar hele carrière interesseerde ze zich in het lot van de mensenrechten en de openbare vrijheden. Zij schreef een aantal boeken en verschillende artikelen over deze materie. Ze heeft ter harte genomen dat deze rechten geen abstracte ideeën blijven en worden belichaamd. Zij is bijzonder gevoelig voor het doorgeven van kennis aan zoveel mogelijk mensen, zodat deze niet in handen blijft van geestelijken en specialisten.

Damien Vandermeersch

Damien Vandermeersch is advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie en hoogleraar strafrecht en strafvordering aan de UCLouvain en de Universiteit van Saint-Louis Brussel.

Véronique van der Plancke

Véronique van der Plancke behaalde een diploma rechten aan de UCL (1998). Ze heeft ook een diploma criminologie van de KUL (DEC) (1999) en een diploma gespecialiseerde studies mensenrechten (DES) van de F.U.S.L. en de UCL (2002). Sinds 1999 is ze lid van de Brusselse balie (Franse Orde). Ze is ook adviseur van het Steunpunt SocialEnergie van de Federatie van de Maatschappelijke Diensten, dat werkt aan de bestrijding van brandstof- en waterarmoede.

Agnes Marie Verbruggen

Agnes Marie Verbruggen is maatschappelijk werkster, sociologe en licentiaat in de rechten. Zij heeft een eigen praktijk als gecertificeerd bemiddelaar in familiale en sociale aangelegenheden. Als ambtenaar leidt zij maatschappelijk werkers en bemiddelaars op, met aandacht voor sociologisch denken, beroepsethiek en integer professioneel gedrag. De relatie tussen maatschappelijke context, recht, regels en ethiek is daarbij een basislijn die zij verwoordde in diverse (hand-)boeken over dit thema.

Administratie en online editie

Marie Spasiano

Marie Spasiano is sinds 1996 juridisch assistente in een internationaal advocatenkantoor. Sinds het ontstaan van het Tijdschrift in 2021 verleent zij administratieve, logistieke en IT-ondersteuning aan het wetenschappelijk comité. Zij werkt samen met de redactiesecretaris en is verantwoordelijk voor de lay-out van elk nummer en voor de technische en spellingscontrole van de in het Frans gepubliceerde artikelen van het Tijdschrift. Zij zorgt er ook voor dat de in het Nederlands gepubliceerde artikelen worden nagelezen. Ten slotte is zij verantwoordelijk voor de online editie en voor het bijwerken van de website van het Tijdschrift. Sinds april 2022 verzamelt zij de relevante wetgeving die in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd en zorgt zij er voor dat deze in elk nummer wordt opgenomen.