Stel een artikel voor2021-01-23T10:09:16+01:00
Charter2021-01-23T10:19:46+01:00

Het tijdschrift “Grondrechten en Armoede” is ontstaan uit het colloquium “Le droit face aux pauvres – Recht tegenover armen”((De verslagen van dit colloquium werden gepubliceerd in Le droit face aux pauvres – Recht tegenover armen (M.-F. RIGAUX et F. DAOÛT, red.), Limal, Anthemis, 2020.)) dat op 20 december 2019 in het Grondwettelijk Hof van België werd georganiseerd ter gelegenheid van de opruststelling van rechter Jean-Paul Snappe.

“Grondrechten en Armoede” is een wetenschappelijk juridisch tijdschrift gewijd aan de rechten van arme mensen, in het bijzonder aan het onderzoek van hun (niet) effectiviteit, hun implementatie, hun bescherming en hun ontwikkeling op verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld grondrechten, sociale zekerheid, sociale bijstand, rechtsbijstand, gezinsbijstand, gezondheidszorg, huisvestingsbeleid, migratiebeleid, cultuur, strijd tegen armoede op nationaal en internationaal niveau, enz.

De bedoeling is een gemakkelijke en onbeperkte toegang aan te bieden door het aan iedereen beschikbaar te stellen via de “https://rechtarmoede.be/” website. Het tijdschrift is dus een online tijdschrift, zonder papieren versie, en gratis. Alle artikelen worden in open access aangeboden.

Gelet op het doel richt het tijdschrift zich niet alleen tot juristen maar ook tot niet-juristen die actief zijn in verenigingen of de publieke sector, die direct of indirect in aanraking komen met onzekerheid, armoede en sociale uitsluiting, en meer in het algemeen tot iedereen die interesse heeft in de rechten van arme mensen.

Het tijdschrift vormt een juridisch platform voor:

rechterlijke beslissingen (van het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, alle gerechtelijke rechtscolleges, van de vrederechter tot het Hof van Cassatie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie) en relevante besluiten van de toezichthoudende organen van de Europese Unie en de Raad van Europa met betrekking tot de rechten van de armen;

doctrinale bijdragen van hoge kwaliteit (commentaar op beslissingen, thematische studies); en

regelgevingbewaking en, waar van toepassing, kritische opmerkingen over wettelijke regels die in deze aangelegenheden zijn aangenomen.

Het is een juridisch tijdschrift, hoewel er verbanden kunnen zijn met andere disciplines, zoals sociologie, politicologie of filosofie.

Het tijdschrift is wetenschappelijk en onafhankelijk. De redactie bestaat uit magistraten, advocaten, professoren, assistenten, universitaire onderzoekers en een lid van de dienst voor de strijd tegen armoede, onzekerheid en sociale uitsluiting, opgericht door het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten op 5 mei 1998 “met betrekking tot de continuïteit van het armoedebeleid”. Het tijdschrift wordt niet gesubsidieerd.

Alle doctrinale bijdragen worden onderworpen aan een peer review van één of meer leden van de redactieraad en/of één of meer externe deskundigen.

Doctrinale bijdragen worden bij voorkeur in het Frans of Nederlands geredigeerd. Uitzonderlijk kunnen publicaties in het Duits of Engels worden opgenomen.

Redactionele richtlijnen voor auteurs2023-10-22T08:13:36+02:00

Schrijfstijl

De auteurs houden er rekening mee dat het lezerspubliek van het tijdschrift niet alleen uit juristen bestaat, maar ook uit niet-juristen (cf. charter). Hierdoor worden soms complexe juridische vraagstukken op een eenvoudige, duidelijke en ondubbelzinnige manier uitgelegd.

Talen

Doctrinale bijdragen worden in het Frans of Nederlands gepubliceerd. Uitzonderlijk kunnen publicaties in het Duits of Engels worden opgenomen.

Formaat

Artikelen worden getypt in Times New Roman, 12, enkele regelafstand.

Nummering

Elk nieuw idee wordt geïntroduceerd door een nieuw nummer.

Structuur om te volgen

De auteurs volgen nauwgezet de volgende structuur:

I – [titel]

Sectie 1 – [titel]

§ 1 – [titel]

A) [titel]

i) [titel]

Voetnoten

De nummering van de voetnoten is continu.

Lengte

Auteurs bepalen in overleg met de redactie de lengte van hun bijdrage.

Auteursrechten

Auteurs worden niet vergoed.

Auteurs aanvaarden de online publicatie, exclusief en gratis, op de website van het tijdschrift (https://rechtarmoede.be/).

Peer review

Bijdragen worden onderworpen aan een peer review door leden van de redactie of, desgevallend, door een externe deskundige.

Communicatie met de redactie

De manuscripten worden per e-mail verzonden in een Word-bestand ter attentie van mevrouw Marie-Françoise Rigaux (mfr.rigaux@gmail.com), mevrouw Michèle Belmessieri (mbm@raadvst-consetat.be) en mevrouw Marie Spasiano (marie.spasiano@stibbe.com).

Go to Top