Europees Hof voor de Rechten van de Mens

2022-11-04T11:53:08+01:001 augustus 2022|Gezondheidzorg, Justitie, Menselijke waardigheid|

De heer Kovačević, die een mentale beperking heeft, wordt door een rechterlijke beslissing als handelingsonbekwaam beschouwd. Handelingsonbekwaamheid heeft tot gevolg dat een persoon zijn rechten niet meer zelf kan uitoefenen. De heer Kovačević dient daartegen een klacht in bij het Kroatische Grondwettelijk Hof, dat hem in het gelijk stelt en de beslissing over zijn handelingsonbekwaamheid vernietigt. Maar het verzoek van de heer Kovačević om de kosten voor het instellen van de klacht terug te betalen wordt afgewezen. In de wet staat immers dat de partijen die een klacht indienen bij het Grondwettelijk Hof hun eigen kosten betalen, tenzij datzelfde Hof er anders over beslist. [...]

Arbeidshof Luik, afdeling Luik, 11 oktober 2021

2022-05-05T15:15:05+02:0030 januari 2022|Gezondheidzorg|

Hoewel de toekenning van de uitkering waarin is voorzien bij de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt opgeschort gedurende de periode waarin de houder ervan het voorwerp uitmaakt van een detentiemaatregel, heeft een gedetineerde die voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komt, er belang bij dat hij zijn toekomstige bestaansmiddelen kan aantonen, zonder dat hij bij zijn invrijheidstelling extra stappen moet ondernemen. [...]

Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, burgerlijke afdeling, kort gedingkamer, 31 maart 2021

2022-12-29T20:36:10+01:003 november 2021|Gezondheidzorg, Justitie, Sociale rechten|

De kortgedingrechter stelt vast dat (1) in de Grondwet en in het Europees Verdrag voor de rechten van Mens rechten en vrijheden subjectieve rechten zijn, (2) LDH met haar vordering beoogt om de aantasting van deze rechten te doen ophouden, en besluit dat hij/zij bevoegd is om over de vordering uitspraak te doen. [...]

Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Ieper, 13 april 2021

2022-12-29T20:35:58+01:003 november 2021|Gezondheidzorg, Justitie, Sociale rechten|

X is een persoon met een handicap. Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 april 2014 voert een nieuw algemeen financieringskader in voor een persoonsgebonden financiële ondersteuning voor de zorg en de ondersteuning van personen met een handicap. Het decreet trad in werking op 1 april 2016. In het kader van de transitieregeling vermindert VAPH bij beslissing van 25 september 2019 het persoonsvolgend budget van X. Zij vraagt de vernietiging van deze beslissing aan de arbeidsrechtbank. [...]

Go to Top