Het tijdschrift / nr. 3/2022

2022-08-01T15:05:57+02:001 augustus 2022|Non classé|

Dit derde nummer van 2022 begint met 1 cursiefje (Les enfants de la poubelle), gaat verder met 3 doctrinale bijdragen (Van arrestatie tot gevangenis: wie begrijpt zijn rechten?, De strafrechtelijke aanpak van krotverhuur – overzicht van rechtspraak 2021, Gezondheidsongelijkheid binnen de obesitaspandemie), brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Grondwettelijk Hof en gewone hoven en rechtbanken) en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesplezier!

Illustratie : Michiel Commère

108, 2022

Cursiefje van Jacques Fierens, “Les enfants de la poubelle”

Familie, Kinderen en jeugd, Menselijke waardigheid|

1989, 1990, en de kinderen van de vuilnisbak in 2022. Zijn de rechten van het kind, evenals de mensenrechten in het algemeen, iets anders dan het opium van het volk en het alibi van de rijken? Wanneer zullen wij inzien dat, waar wij ook wonen en welke huidskleur wij ook hebben, de rechten van kinderen nooit effectief zullen zijn zolang de grondrechten van hun ouders, hun gezinnen en hun volk niet worden geëerbiedigd? [...]

108, 2022

De strafrechtelijke aanpak van krotverhuur – overzicht van recht-spraak 2021

Menselijke waardigheid, Recht op wonen|

Artikel 23 Gw. garandeert voor eenieder het recht op een behoorlijke huisvesting. Een essentieel onderdeel van een behoorlijke huisvesting is de behoorlijke woningkwaliteit. Om die reden voerde de Vlaamse decreetgever in 1997 een algemeen regime van woningkwaliteitsbewaking in. Inmiddels is dit regime veelvuldig gewijzigd en opgenomen in boek 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. [...]

108, 2022

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Gezondheidzorg, Justitie, Menselijke waardigheid|

De heer Kovačević, die een mentale beperking heeft, wordt door een rechterlijke beslissing als handelingsonbekwaam beschouwd. Handelingsonbekwaamheid heeft tot gevolg dat een persoon zijn rechten niet meer zelf kan uitoefenen. De heer Kovačević dient daartegen een klacht in bij het Kroatische Grondwettelijk Hof, dat hem in het gelijk stelt en de beslissing over zijn handelingsonbekwaamheid vernietigt. Maar het verzoek van de heer Kovačević om de kosten voor het instellen van de klacht terug te betalen wordt afgewezen. In de wet staat immers dat de partijen die een klacht indienen bij het Grondwettelijk Hof hun eigen kosten betalen, tenzij datzelfde Hof er anders over beslist. [...]

108, 2022

Hof van beroep Brussel, 28 oktober 2021

Recht op wonen|

Het hof van beroep veroordeelt de beklaagden voor het strafbare verhuren van 5 studio’s en 5 kamers (geen studentenkamers of kamers voor seizoenarbeiders in de land- en tuinbouwsector) in een pand van juli 2012 tot mei 2016 die niet voldeden aan de woonkwaliteitsvereisten en/of overbewoond waren. [...]

108, 2022

Hof van beroep Gent, 17 septembre 2021

Recht op wonen|

WoninGent, een sociale huisvestingsmaatschappij, werd door de correctionele rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bij vonnis van 7 januari 2020 strafrechtelijk veroordeeld voor het verhuren van 17 ongeschikte – waarvan 7 onbewoonbare – [...]

108, 2022

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 14 juni 2021

Recht op wonen|

Deze zaak gaat over het niet nakomen door de huurder van de huurgelden (725€ per maand) die hij verschuldigd is aan de eigenaar/verhuurder van het appartement. Deze laatste vordert de betaling van de huurachterstallen vermeerderd met een wederhuringsvergoeding, en de ontbinding (beëindiging) van de huurovereenkomst. [...]

Go to Top