Het tijdschrift / nr. 1/2021

2023-01-10T09:01:56+01:0027 januari 2021|Non classé|

Dit eerste nummer van 2021 begint met 2 doctrinale bijdragen (kraakpanden, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen), brengt vervolgens verschillende rechterlijke uitspraken onder de aandacht (Hof van Cassatie, Raad van State en Hof van Justitie) en sluit af met een overzicht van nieuwe wetgeving. Veel leesgenot!

Illustratie: Michiel Commère

Samenvatting


2701, 2021

Editoriaal

Non classé|

Armoede is een lange, soms levenslange straf die wordt opgelegd aan een persoon zonder dat hij een misdrijf heeft begaan. Het gaat niet alleen om financiële onzekerheid. Zoals erkend in de Richtlijnen inzake extreme armoede en mensenrechten, die op 27 september 2011 door de VNMensenrechtenraad zijn aangenomen, leidt armoede tot "meervoudige en onderling samenhangende schendingen van burger-, politieke, economische, sociale en culturele rechten", waardoor "mensen die in armoede leven regelmatig hun waardigheid en gelijkheid worden ontzegd" (...)

2701, 2021

Over krakers, afweging van grondrechten en steekvlamwetgeving

Menselijke waardigheid, Recht op wonen|

In het voorjaar van 2017 berichtten de media uitgebreid over een geval waarin een bewoonde woning in Gent werd gekraakt. Dit geval was vervolgens de concrete aanleiding om versneld een wettelijk kader rond kraken uit te werken, hetgeen resulteerde in de Krakerswet van 18 oktober 2017. Kraken werd een misdrijf en de rechtsfiguur van de strafrechtelijke ontruiming werd ingevoerd. Ook werd een specifieke ontruimingsprocedure voor de vrederechter uitgewerkt (...)

2701, 2021

Hof van Justitie van de Europese Unie, 30 september 2020

Gezondheidzorg, Sociale rechten, Vreemdelingen|

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recent een interessante uitspraak gedaan over de sociale bijstand toegekend aan illegaal verblijvende vreemdelingen. In het verlengde van het arrest Abdida (C-562/13) oordeelde het Hof dat een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land die de ouder is van een eveneens illegaal verblijvend ernstig ziek volwassen kind dat volledig afhankelijk is van zijn of haar ouder, een beroep met een schorsende werking van rechtswege moet instellen tegen het terugkeerbesluit dat tegen hem of haar is genomen (...)

2701, 2021

Hof van Cassatie, 18 mei 2020

Recht op wonen|

Een huurder van een sociale woning in Brussel had een dochter, en die dochter was bij hem ingetrokken. De sociale huisvestingsmaatschappij was hiervan op de hoogte gebracht en berekende de huurprijs op basis van het gezamenlijke inkomen van de vader en de dochter. Er was echter geen huurcontract met de dochter getekend. Na vele jaren stierf de vader (...)

2701, 2021

Hof van Cassatie, 14 september 2020

Sociale rechten|

De Belgische werkloosheidsregeling voorziet in integratie-uitkeringen die werkloze jongeren krijgen op basis van hun studies en dus zonder dat ze hebben gewerkt of sociale bijdragen hebben betaald. Tot 2011 werden deze uitkeringen, toen nog wachtuitkeringen genoemd, net als de gewone werkloosheidsuitkeringen in België, uitbetaald zonder andere termijnbepaling dan die welke voortvloeit uit de verplichting om werk te zoeken en mits aan verschillende verplichtingen in dat verband te voldoen, de zogenaamde activering van de werkloosheidsuitkeringen. (...)

Go to Top