Armoede is een lange, soms levenslange straf die wordt opgelegd aan een persoon zonder dat hij een misdrijf heeft begaan. Het gaat niet alleen om financiële onzekerheid. Zoals erkend in de Richtlijnen inzake extreme armoede en mensenrechten, die op 27 september 2011 door de VNMensenrechtenraad zijn aangenomen, leidt armoede tot “meervoudige en onderling samenhangende schendingen van burger-, politieke, economische, sociale en culturele rechten”, waardoor “mensen die in armoede leven regelmatig hun waardigheid en gelijkheid worden ontzegd”.

Lees het editoriaal in een andere taal :