Cursiefje van Jacques Fierens, “Les enfants de la poubelle”

2022-11-04T11:44:44+01:001 augustus 2022|Familie, Kinderen en jeugd, Menselijke waardigheid|

1989, 1990, en de kinderen van de vuilnisbak in 2022. Zijn de rechten van het kind, evenals de mensenrechten in het algemeen, iets anders dan het opium van het volk en het alibi van de rijken? Wanneer zullen wij inzien dat, waar wij ook wonen en welke huidskleur wij ook hebben, de rechten van kinderen nooit effectief zullen zijn zolang de grondrechten van hun ouders, hun gezinnen en hun volk niet worden geëerbiedigd? [...]

De strafrechtelijke aanpak van krotverhuur – overzicht van recht-spraak 2021

2022-11-04T11:53:59+01:001 augustus 2022|Menselijke waardigheid, Recht op wonen|

Artikel 23 Gw. garandeert voor eenieder het recht op een behoorlijke huisvesting. Een essentieel onderdeel van een behoorlijke huisvesting is de behoorlijke woningkwaliteit. Om die reden voerde de Vlaamse decreetgever in 1997 een algemeen regime van woningkwaliteitsbewaking in. Inmiddels is dit regime veelvuldig gewijzigd en opgenomen in boek 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. [...]

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

2022-11-04T11:53:08+01:001 augustus 2022|Gezondheidzorg, Justitie, Menselijke waardigheid|

De heer Kovačević, die een mentale beperking heeft, wordt door een rechterlijke beslissing als handelingsonbekwaam beschouwd. Handelingsonbekwaamheid heeft tot gevolg dat een persoon zijn rechten niet meer zelf kan uitoefenen. De heer Kovačević dient daartegen een klacht in bij het Kroatische Grondwettelijk Hof, dat hem in het gelijk stelt en de beslissing over zijn handelingsonbekwaamheid vernietigt. Maar het verzoek van de heer Kovačević om de kosten voor het instellen van de klacht terug te betalen wordt afgewezen. In de wet staat immers dat de partijen die een klacht indienen bij het Grondwettelijk Hof hun eigen kosten betalen, tenzij datzelfde Hof er anders over beslist. [...]

Hof van beroep Brussel, 3 juni 2021

2022-11-04T11:52:13+01:001 augustus 2022|Recht op wonen|

Het hof van beroep veroordeelt de beklaagden voor het strafbare verhuren van 5 studio’s en 5 kamers (geen studentenkamers of kamers voor seizoenarbeiders in de land- en tuinbouwsector) in een pand van augustus 2010 tot juni 2014 die niet voldeden aan de woonkwaliteitsvereisten en/of overbewoond waren. Lees het artikel in [...]

Hof van beroep Brussel, 28 oktober 2021

2022-11-04T11:51:45+01:001 augustus 2022|Recht op wonen|

Het hof van beroep veroordeelt de beklaagden voor het strafbare verhuren van 5 studio’s en 5 kamers (geen studentenkamers of kamers voor seizoenarbeiders in de land- en tuinbouwsector) in een pand van juli 2012 tot mei 2016 die niet voldeden aan de woonkwaliteitsvereisten en/of overbewoond waren. [...]

Hof van beroep Gent, 17 septembre 2021

2022-11-04T11:50:53+01:001 augustus 2022|Recht op wonen|

WoninGent, een sociale huisvestingsmaatschappij, werd door de correctionele rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bij vonnis van 7 januari 2020 strafrechtelijk veroordeeld voor het verhuren van 17 ongeschikte – waarvan 7 onbewoonbare – woningen die niet voldeden aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode (thans artikel [...]

Go to Top