De toegankelijkheid van het sociaalbijstandsrecht voor de kwetsbare burger. Een bespreking van het proefschrift van dr. Margot Van Leuvenhaege

2022-01-30T14:36:38+01:003 november 2021|Justitie, Menselijke waardigheid, Sociale rechten|

Deze bijdrage bespreekt het doctoraatsonderzoek van Margot Van Leuvenhaege dat zij in december 2020 verdedigde in volle coronatijd aan de Universiteit van Antwerpen onder het promotorschap van Prof. Em. Dr. Bernard Hubeau. De toegankelijkheid van het sociaalbijstandsrecht voor de kwetsbare burger luidt de titel van haar onderzoek. [...]

Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 16 juni 2021

2022-01-30T14:36:49+01:003 november 2021|Familie, Justitie, Recht op wonen, Sociale rechten|

De rechtbank deed op 16 juni 2021 uitspraak in twee sociale strafzaken. In de eerste zaak werden de twee beklaagden strafrechtelijk vervolgd voor het ontvangen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende een bepaalde periode telkens als gerechtigde met gezinslast terwijl zij in werkelijkheid samenwoonden (I). In de tweede zaak werd de beklaagde strafrechtelijk vervolgd voor het bekomen van leefloon en steun gedurende een bepaalde periode ingevolge het nalaten van het afleggen van correcte verklaringen inzake de gezinssamenstelling (onaangegeven samenwoonst) en inzake financiële steun t.a.v. haar en haar gezin. De beklaagde had zich voorgedaan als alleenstaand gezinshoofd om zo een hogere OCMW-tussenkomst te kunnen ontvangen terwijl ze in werkelijkheid nog steeds sociaal als financieel door haar ex-partner ondersteund werd (II). [...]

Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, burgerlijke afdeling, kort gedingkamer, 31 maart 2021

2022-01-30T14:36:53+01:003 november 2021|Gezondheidzorg, Justitie, Sociale rechten|

De kortgedingrechter stelt vast dat (1) in de Grondwet en in het Europees Verdrag voor de rechten van Mens rechten en vrijheden subjectieve rechten zijn, (2) LDH met haar vordering beoogt om de aantasting van deze rechten te doen ophouden, en besluit dat hij/zij bevoegd is om over de vordering uitspraak te doen. [...]

Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Ieper, 13 april 2021

2022-01-30T14:36:58+01:003 november 2021|Gezondheidzorg, Justitie, Sociale rechten|

X is een persoon met een handicap. Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 april 2014 voert een nieuw algemeen financieringskader in voor een persoonsgebonden financiële ondersteuning voor de zorg en de ondersteuning van personen met een handicap. Het decreet trad in werking op 1 april 2016. In het kader van de transitieregeling vermindert VAPH bij beslissing van 25 september 2019 het persoonsvolgend budget van X. Zij vraagt de vernietiging van deze beslissing aan de arbeidsrechtbank. [...]

Samenvatting: “L’automatisation des droits sociaux : une solution périlleuse pour lutter contre le non-recours aux droits sociaux”

2021-11-03T16:36:16+01:0029 juli 2021|Administratie, Justitie, Menselijke waardigheid, Recht op wonen, Sociale rechten|

Naar aanleiding van twee vonnissen van de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg van Brussel waarbij een onrechtmatig besluit tot weigering van een herhuisvestingsuitkering buiten toepassing werd verklaard, onderzoekt de auteur de automatisering van de sociale rechten vanuit het oogpunt van de toegankelijkheid ervan. [...]

Correctionele rechtbank van Luik, 25 februari 2021

2021-11-03T16:37:27+01:0029 juli 2021|Administratie, Familie, Justitie, Kinderen en jeugd, Menselijke waardigheid, Sociale rechten|

Het vonnis illustreert de grote onmacht die mensen in extreme armoede moeten ondergaan wanneer zij afhankelijk zijn van een bureaucratie die zo (dis-)functioneert dat hun grondrechten worden ontzegd. Dit moet wel leiden tot onbegrip, vernedering, hulpeloosheid en zelfs tot hevige reacties uit wanhoop. [...]

Go to Top