De betrokken vzw’s en een natuurlijke persoon vorderden de nietigverklaring van het koninklijk besluit van 3 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand.

Lees de samenvatting in een andere taal :