Onder de rubriek “thema’s”, die terug te vinden is op de website van het Tijdschrift voor Grondrechten en armoede, is geen aparte categorie voorzien die handelt over de specifieke problematiek van vrouwen in armoede. Toch heeft armoede een belangrijke gendergerelateerde component.

Lees het cursiefje in een andere taal : Dit cursiefje is alleen beschikbaar in het Nederlands.