Vrije opinie verschenen in La Libre op 14 november 2022

De vrije opinie, ondertekend door een grote groep Brusselse verenigingen en professionals, die we hieronder publiceren, bekritiseert de ontwerpordonnantie die de Brusselse regering aan het Parlement zou voorleggen onder de projectnaam “Digitaal Brussel”. Indien deze ordonnantie, die dezelfde bindende kracht heeft als een wet, wordt aangenomen, zullen de Brusselse gewestelijke en gemeentelijke overheden (zoals Actiris, het OCMW of de gemeenten) verplicht worden hun diensten volledig online beschikbaar te stellen en via dit medium met de burgers te communiceren. Anderzijds zal deze tekst de administratieve diensten niet verplichten om naast dit “eloket” een menselijk loket in stand te houden. De auteurs van deze tekst betreuren dat steeds meer gewone loketten verdwijnen en dat de gebruikers zich tot een website moeten wenden of een app moeten gebruiken om een antwoord op hun vraag te vinden, zelfs voor de meest elementaire procedures. Met de ordonnantie zal deze tendens zich versterken. Men zal vaker situaties hebben waarin geen gebruik wordt gemaakt van rechten (op werk, huisvesting, uitkeringen, enz.) en een hele reeks mensen voor wie deze ondersteuning noodzakelijk en zelfs van levensbelang is om toegang te krijgen tot sociale rechten, zullen in de steek worden gelaten .