Aanbeveling (EU) 2021/1004 van de Raad van 14 juni 2021 tot instelling van een Europese kindergarantie

Sinds de goedkeuring van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin het belang van het kind als een essentiële overweging bij alle handelingen in verband met kinderen is vastgelegd (art. 24), sinds de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin de bescherming van de rechten van het kind tot een van de algemene doelstellingen van de Unie maakt (art. 3, § 3), en sinds de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat specifiek gericht is op de bestrijding van mensenhandel (art. 79, § 3), worden de rechten van het kind systematischer beschermd en geprogrammeerd dan voorheen.

De Aanbeveling (EU) 2021/1004 van de Raad van 14 juni 2021 tot instelling van een Europese garantie voor kinderen, heeft de verdienste de aandacht te vestigen op de 18 miljoen kinderen die in de EU slachtoffers zijn van sociale uitsluiting en het risico lopen in armoede te vervallen. Armoede botst met elk kinderrecht. De Aanbeveling geeft aan dat alleen door de grondrechten doeltreffender te maken, armoede kan worden bestreden.