Onderzoek naar het buitenlands vermogen van sociale huurders: over het recht op privacy en de verhaalbaarheid van de kosten

2022-12-29T20:37:05+01:003 november 2021|Justitie, Recht op wonen, Sociale rechten|

De beslissing van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op het hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter te 3de Kanton Antwerpen van 5 december 2019 betreft een betwisting van een sociale wooneenheid die door een sociale huisvestingsinstantie aan een persoon werd toegewezen, hoewel die eigenaar was van een woning in het buitenland. De Vlaamse Wooncode staat niet toe dat een sociale woning wordt verkregen door een aanvrager die in België of in het buitenland onroerend goed bezit. [...]

De toegankelijkheid van het sociaalbijstandsrecht voor de kwetsbare burger. Een bespreking van het proefschrift van dr. Margot Van Leuvenhaege

2022-12-29T20:36:52+01:003 november 2021|Justitie, Menselijke waardigheid, Sociale rechten|

Deze bijdrage bespreekt het doctoraatsonderzoek van Margot Van Leuvenhaege dat zij in december 2020 verdedigde in volle coronatijd aan de Universiteit van Antwerpen onder het promotorschap van Prof. Em. Dr. Bernard Hubeau. De toegankelijkheid van het sociaalbijstandsrecht voor de kwetsbare burger luidt de titel van haar onderzoek. [...]

Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, burgerlijke afdeling, kort gedingkamer, 31 maart 2021

2022-12-29T20:36:10+01:003 november 2021|Gezondheidzorg, Justitie, Sociale rechten|

De kortgedingrechter stelt vast dat (1) in de Grondwet en in het Europees Verdrag voor de rechten van Mens rechten en vrijheden subjectieve rechten zijn, (2) LDH met haar vordering beoogt om de aantasting van deze rechten te doen ophouden, en besluit dat hij/zij bevoegd is om over de vordering uitspraak te doen. [...]

Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 16 juni 2021

2022-12-29T20:36:04+01:003 november 2021|Familie, Justitie, Recht op wonen, Sociale rechten|

De rechtbank deed op 16 juni 2021 uitspraak in twee sociale strafzaken. In de eerste zaak werden de twee beklaagden strafrechtelijk vervolgd voor het ontvangen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende een bepaalde periode telkens als gerechtigde met gezinslast terwijl zij in werkelijkheid samenwoonden (I). In de tweede zaak werd de beklaagde strafrechtelijk vervolgd voor het bekomen van leefloon en steun gedurende een bepaalde periode ingevolge het nalaten van het afleggen van correcte verklaringen inzake de gezinssamenstelling (onaangegeven samenwoonst) en inzake financiële steun t.a.v. haar en haar gezin. De beklaagde had zich voorgedaan als alleenstaand gezinshoofd om zo een hogere OCMW-tussenkomst te kunnen ontvangen terwijl ze in werkelijkheid nog steeds sociaal als financieel door haar ex-partner ondersteund werd (II). [...]

Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Ieper, 13 april 2021

2022-12-29T20:35:58+01:003 november 2021|Gezondheidzorg, Justitie, Sociale rechten|

X is een persoon met een handicap. Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 april 2014 voert een nieuw algemeen financieringskader in voor een persoonsgebonden financiële ondersteuning voor de zorg en de ondersteuning van personen met een handicap. Het decreet trad in werking op 1 april 2016. In het kader van de transitieregeling vermindert VAPH bij beslissing van 25 september 2019 het persoonsvolgend budget van X. Zij vraagt de vernietiging van deze beslissing aan de arbeidsrechtbank. [...]

Go to Top